'''Жорняк Наталія Євгенівна'''

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Жорняк Наталія Євгенівна

14.01.1979р.н.

email:nataliazhorniak@gmail.com
Посада:викладач
Науковий ступінь: -кандидат педагогічних наук
Вчене звання: -
Тема дисертаційного дослідження:«Формування полікультурної складової професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах Канади». Захиствідбувся 04.10.2013р.

Професійний розвиток:


з 09.2013 Національний університет «Львівська політехніка», кафедра іноземних мов – викладач;


2009-2012 Аспірантура Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка, кафедра педагогіки та гендерної рівності (спеціальність 13.00.04 – теорія
та методика професійної освіти);

2002 – 2009 Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра іноземних мов для
природничих факультетів, асистент.
Напрями наукових зацікавлень:полікультурна складова професійної освіти; методика викладання
іноземних мов професійного спрямування
Відповідальна за: ІГСМ

Участьу конференціях:


1. ЖорнякН. Є. Полікультурний аспект професійноїпідготовки майбутніх фахівців
сферитуризму в США і Канаді / Н. Є. Жорняк //Тести в системі моніторингу якостіосвіти
: зб. матеріалів регіональногонаук.-практ. семінару (Тернопіль, 2-3червня 2009р.). –
Тернопіль : ТНПУ, 2009. –С. 149–153.
2.Жорняк Н. Е. Принципы формированияпрограмм профессиональной
туристическойподготовки в высших учебных заведенияхКанады / Жорняк Наталья
Евгеньевна //Научная дискуссия: вопросы педагогикии психологии: сб. материалов VIII
междунар.заочной науч.-практ. конф. Ч. ІІ. (Москва,24декабря 2012 г.). – Москва :
Изд. “Междунар.центр науки и образ.”,2012. –С.30–36.
3.Жорняк Н. Є. Роль наставництва у професійнійпідготовці / Жорняк Наталія
Євгенівна //Наука України. Перспективи та потенціал: зб. матеріалів VI Всеукр.
наук.-практ.заочної конф., (Запоріжжя, 22–23 лютого2013 р.) / ВГО “НоваОсвіта”.–
Запоріжжя: Copy Art, 2013. – С. 140–142.
4.Жорняк Н. Є. Принципи розробки канадськихтуристських стандартів спеціальності
та їхнє використання у професійнійпедагогіці / Жорняк Наталія Євгенівна //Актуальні
проблеми педагогічної науки: зб. матеріалів IV Всеукр. наук. - практ.заочної конф.,
(Миколаїв, 11–12 березня2013 р.) / ВГО “НоваОсвіта”.– Запоріжжя : Copy Art, 2013.
– С. 111 –112.

Публікації


Наукові статті у фахових виданнях


2009
5.Жорняк Н. Полікультурна складовапрофесійної підготовки майбутніхфахівців
фери туризму як проблемапедагогічної науки / Наталія Жорняк //Наукові записки
Тернопільського нац.пед. університету ім. В. Гнатюка.Серія : Педагогіка. –Тернопіль:
ТНПУ, 2009. –№2. –С.58–63. 2011
6.Жорняк Н. Є. Полікультурна компетентністьу професійній підготовці / Н. Є.
Жорняк // Науковий вісник Волинськогонац. університету ім. Лесі Українки.Серія :
Педагогічні науки. – Луцьк, 2011.–№ 7.–С.41–46.
7.Жорняк Н. Є. Особливості канадськоїсфери туризму і туристської освіти /Н. Є.
Жорняк // Наукові запискиТернопільського нац. пед. університетуім. В. Гнатюка. Серія :
Педагогіка.– Тернопіль : ТНПУ, 2012. –№ 3. –С. 173 178.
2012
8.Жорняк Н. Вплив полікультуралізму наформування курикулуму у внз / Наталія
Жорняк // Педагогіка і психологіяпрофесійної освіти : наук.-метод. журн. Львів : Ін-т пед.
освіти і освіти дорослихНАПН України, 2012. – № 5. – С. 39–43.
9.Жорняк Н. Специфіка туристської підготовкиканадського корінного населення у
провінції Британська Колумбія / Н.Жорняк // Педагогічний дискурс : зб.наук. праць / гол.
ред. І. Шоробура. –Хмельницький: ХГПА,2012.–Вип. 13.– C. 100–109.
2013
10.Жорняк Н. Є. Досвід формування полікультурноїскладової професійної підготовки
туристських фахівців Канади та можливостійого використання в Україні / Н. Є.
Жорняк // Наукові записки Тернопільськогонац. пед. університету ім. В. Гнатюка.Серія :
Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ,2013. –№ 1. –С. 153 159.
11.Жорняк Н. Е.Принципы формирования содержанияпрограмм канадской
допрофессиональнойтуристической подготовки /Н. Е. Жорняк // Вестник Томскогогос.
пед. университета. – Томск, 2013. – №7 (135). –С.224– 227.