Пилипенко Любомир Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пилипенко Любомир Миколайович
1981-07-02IMG 0128.jpg
д.е.н., професор
Дата народження 2 липня 1981 року
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2003 р.
Спеціальність Облік і аудит
Галузь наукових інтересів аудит, методологія формування корпоративної звітності, аудиторська діяльність загалом і ризики аудиторської діяльності зокрема
Науковий ступінь доктор економічних наук
Науковий керівник Загородній Анатолій Григорович, к.е.н., професор, Кафедра обліку та аналізу; Яремко Ігор Йосафатович, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та аналізу, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2016 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Інститут адміністрування та післядипломної освіти, Кафедра обліку та аналізу Інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Пилипенко Любомир Миколайович — доктор економічних наук, професор, директор Інституту адміністрування та післядипломної освіти, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 2 липня 1981 року

Вищу освіту здобув у 2003 році, закінчивши Національний університет «Львівська політехніка» з відзнакою за спеціальністю «Облік і аудит».

На кафедрі обліку та аналізу працює з 2003 р.: спочатку на посаді асистента, з 2008 р. – старшого викладача, з 2010 р. – доцента; з 2017 р. – професора.

26 травня 2009 р. на засіданні Спеціалізованої Вченої ради Державної академії статистики, обліку та аудиту успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Ризики аудиторської діяльності: методика виявлення й оцінювання».

Науковий керівник — кандидат економічних наук, професор, Загородній Анатолій Григорович, Національний університет «Львівська політехніка».

15 листопада 2016 р. на засіданні Спеціалізованої Вченої ради Національної академії статистики, обліку та аудиту успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Система публічної звітності корпорацій в умовах постіндустріальної економіки».

Науковий консультант – доктор економічних наук, професор Яремко Ігор Йосафатович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри обліку та аналізу.

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи.

Був членом оргкомітету І (26-28 квітня 2012р.), ІІ (24-25 жовтня 2014 р.), ІІІ (27-28 квітня 2017 р.) та IV (24-26 жовтня 2019 р.) Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства»; заступником голови оргкомітету І (22-24 травня 2013 р.), ІІ (28-30 травня 2015 р.) та головою оргкомітету ІІІ (11-12 травня 2017 р.) Міжнародної науково-практичної конференції «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи».

У 2011р. здобув перше місце у номінації «Прикладне дослідження з економічної тематики» Львівського регіонального відбіркового етапу 5-го Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України». Лауреат обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради (2013 р.). Нагороджений: грамотою Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації за сумлінну працю в системі освіти, навчання і виховання студентської молоді, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівника освіти (2017 р.); подякою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2020 р.).

У 2006-2008 рр. за сумісництвом працював аудитором на ЗАТ «Універсальна будівельна група». До цього 3,5 роки працював головним бухгалтером поліграфічного підприємства ПП «Диз-Арт».

У 2009-2020 рр. здійснював наукове керівництво лабораторією управління вищим навчальним закладом Національного університету «Львівська політехніка», діяльність якої спрямована на дослідження економічних механізмів функціонування державних закладів вищої освіти та технологій управління ними.

З березня 2020 р. директор Інституту адміністрування та післядипломної освіти.

Член Вченої ради та Науково-методичної ради Національного університету «Львівська політехніка».

Професійна діяльність

Викладацька діяльність

Викладає дисципліни:

 • «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством»,
 • «Облік за видами економічної діяльності»,
 • курсовий проект «Облік на підприємстві»,
 • «Обліково-звітна система в архітектоніці сучасної економіки».

Наукова діяльність

Основними напрямами наукових досліджень є методологія формування корпоративної звітності, її верифікація (аудит) та аналіз, ризики аудиторської діяльності та їхнє оцінювання.

Керував виконанням науково-дослідних тем кафедри обліку та аналізу «Концептуальний базис адаптивного формату фінансової звітності компаній та оцінно-аналітичні засади її опрацювання» (номер державної реєстрації 0112U001220); «Система обліку і звітності як інструментарій управління підприємством» (номер державної реєстрації 0115U004216).

Член Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій К 35.840.03 Львівського торговельно-економічного університету.

Вибрані публікації

Опублікував понад 130 наукових праць, з яких 8 монографій, 3 підручники та 11 навчальних посібників.

Є автором (співавтором) монографій:

 1. Ризики аудиторської діяльності: методика виявлення й оцінювання : Монографія / А.Г. Загородній, Л.М. Пилипенко. – Львів: ЗУКЦ, 2010. – 232 с.
 2. Розвиток концепцій побудови системи публічної звітності корпорацій в умовах постіндустріальної економіки : Монографія / Л.М. Пилипенко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 336 с.

а також співавтором зокрема таких колективних монографій:

 1. Економічні ризики: фінансово-обліково-аналітичний аспекти : монографія / за ред. докт. екон. наук, проф. З.В. Гуцайлюка. — Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011. — 200 с.
 2. Accounting and analytical support of the management system of an enterprise: collective monograph / Edited by prof. A. Zahorodniy and prof. H. Ronek. — Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2013.
 3. Problems of accounting and analytical support for the management system of an enterprise: collective monograph / Edited by prof. A. Zahorodniy and prof. H. Ronek. – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2014.
 4. Торговельне підприємництво: механізм розвитку і фінансової підтримки : монографія / За науковою редакцією д.е.н. С.В. Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 586-593.
 5. Wybrane zagadnienia wspolczesney rachunkowosci w Polsce i na Ukrainie : monografia / Pod redakcja Henryka Ronka i Anatolia Zahorodnego. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2015. – S. 73-82.
 6. Розвиток обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємств : колективна монографія / За ред. проф. Куцика П.О. та проф. Пилипенка Л.М. – Львів: Растр-7, 2019. – 309 с.
 7. Облік та фінанси: сучасні вектори розвитку : Monografia pod redakcja naukowa Witalij Smygur. – Lublin: Wydzial Ekonomiczny Universytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2019. – 107 s.

Є співавтором таких підручників та навчальних посібників:

 1. Бухгалтерський облік в Україні / За ред. Хом’яка Р.Л. (всі перевидання);
 2. Партин Г.О., Загородній А.Г., Корягін М.В., Височан О.С., Пилипенко Л.М., Янковська Л.А. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. — Львів: «Магнолія Плюс», 2006. — 240 с.;
 3. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база: Навчальний посібник/ Укладачі: Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Л.М. Пилипенко. — Львів: Магнолія-Плюс, 2006. — 264 с.;
 4. Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики. Підручник. — 4-е вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2007. — 550 с.; (перевидання 2009 р.)
 5. Загородній А.Г., Пилипенко Л.М. Управління ризиками аудиторської діяльності: Навч. посібник. — Л.: В-во Національного університету «Львівська політехніка», 2008.
 6. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності : навч. посібник / А.Г. Загородній, І.Й. Яремко, Л.М. Пилипенко. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 216 с. (перевидання 2014 р.)
 7. Облік і аудит: термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко. — 2-ге вид., доопр. та доп. — Львів: Видавництво Львівської політехніки; ПП НВФ «Біарп», 2012. — 632 с.
 8. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики. Підручник / А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко, Т.І. Партин.— 3-тє вид., доопрац. і доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 340 с. (перевидання 2018р.)
 9. Облік і аудит: вступ до фаху : навч. посібник / За заг. ред. А.Г. Загороднього. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 272 с. (перевидання 2015 р.)
 10. Облік і аудит: програми підготовки магістрів : Навч. посібник / За заг. проф. А.Г. Загороднього та доц. Г.І. Кіндрацької. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 208 с.
 11. Облік і оподаткування: вступ до фаху: навч. посібник / Г.І. Кідрацька, А.Г. Загородній, І.Й. Яремко та ін..; за заг. ред. проф. А.Г. Загороднього та проф. І.Й. Яремка. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 260 с.
 12. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності : підручник / А.Г. Загородній, І.Й. Яремко, Л.М. Пилипенко, А.С. Мороз. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. — 320 с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн. 10

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-06, +38 (032) 258-23-75

E-mail: liubomyr.m.pylypenko@lpnu.ua